Nederlandse klant- en verkoopondersteuning
De hoogste kwaliteit voor de laagste prijs
100 dagen retourgarantie
4,2/5

Algemene Voorwaarden

Laden...

Algemene Verkoop- Levering- en Betalingsvoorwaarden (B2B / Zakelijk).

Art. 1 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen van de verkoper aan de koper behoudens wijzigingen, welke beide partijen uitdrukkelijk schriftelijk overeenkomen.

1.2 Afspraken en toezeggingen, al dan niet afwijkend van deze verkoopvoorwaarden, gemaakt door personeel van de verkoper zijn eerst tegenover laatstgenoemde van kracht, indien hij deze schriftelijk uitdrukkelijk heeft bevestigd.

Art. 2 Levering

2.1 De levering geschiedt door het in de macht van de wederpartij komen van zaken. Vanaf de levering zijn de zaken voor risico van de wederpartij, ook al is de eigendom nog niet overgegaan.

2.2 Door verkoper opgegeven levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient verkoper in gebreke te worden gesteld, waarbij verkoper een redelijk termijn van tenminste 14 dagen wordt gegeven om de levering alsnog na te komen.

Art. 3 Reclames (Klachten)

3.1 Reclames met betrekking tot zichtbare gebreken dienen uiterlijk 3 werkdagen na ontvangst van de geleverde zaken te zijn ingediend. Reclames met betrekking tot onzichtbare gebreken dienen uiterlijk binnen 8 werkdagen na het ontdekken van het gebrek of het redelijkerwijs behoren te ontdekken te worden ingediend. De mogelijkheid tot reclameren met betrekking tot onzichtbare gebreken vervalt een jaar na ontvangst van de geleverde zaken.

3.2 Reclames kan de koper indienen door te schrijven aan info@maximakitchenequipment.com. De verkoper neemt elke klacht uiterst serieus en behandelt deze met hoge prioriteit. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk voor de koper zich aan te melden voor bemiddeling via Stichting Webwinkelkeur. De koper kan zich eventueel ook wenden tot het ODR platform van de Europese Commissie, dit kan via https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

3.3 Reclames ontheffen de koper niet van de overeengekomen betalingsverplichtingen binnen de, in de verkoopvoorwaar­den gestelde termijn.

3.4 Retourzendingen en annuleringen:

Zakelijke klanten (B2B)

Retourzendingen en annuleringen kunnen slechts met toestemming van de verkoper geschieden, eventueel tegen een vast te stellen vergoeding.

Alleen binnen 4 uur na het plaatsen van uw bestelling kunnen orders worden geannuleerd. Later annuleren is niet mogelijk, uw order is dan al verwerkt, in ons externe magazijn verzameld en het transport is dan al geboekt. Bij annulering wordt 20% van het totale aankoopbedrag in rekening gebracht.

Producten kunnen worden geretourneerd binnen 48 uur na ontvangst. Controleer uw product onmiddellijk bij ontvangst. Accepteer de levering niet wanneer deze is beschadigd. Transportkosten en betaalkosten worden niet gecrediteerd.

Wij adviseren u goed op te letten wat u bestelt, controleer dus goed de afmetingen, het voltage en de andere specificaties. Bij twijfel kunt u altijd contact opnemen per telefoon, chat of e-mail.

Uitzondering voor consumenten (B2C)

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Raadpleeg voor de exacte tarieven de website van de verkoper of uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de verkoper geretourneerd moeten worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met de verkoper opnemen via service@maximakitchenequipment.com. De verkoper zal vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na levering van uw retour terugstorten, mits het product in goede orde retour ontvangen is. Als een product beschadigd, kapot of vies bij de verkoper wordt geretourneerd, worden er kosten in rekening gebracht.  

Art. 4 Aansprakelijkheid

4.1 Verkoper is ten aanzien van een toerekenbare tekortko­ming in de nakoming van haar verplichtingen dan wel uit onrechtmatige daad, uitsluitend aansprakelijk indien en voor zover deze door Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven en Beroepen wordt gedekt, tot de door verzeke­raar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag.

4.2 De aansprakelijkheid voor schade als gevolg van vertraging in de aflevering, gederfde winst, stagnatieschade en andere gevolgschade is uitgesloten.

4.3 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid van verkoper gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van bestuurders of leidinggevende ondergeschikten.

Art. 5 Prijsverhogingen

Indien na de datum van het sluiten van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, is de verkoper gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

Bij een verhoging van meer dan 15% van de oorspronkelijk overeengekomen prijs heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden. Prijs-, zet- en drukfouten voorbehouden.

Art. 6 Eigendomsvoorbehoud en Recht van Reclame

6.1 Verkoper behoudt zich het eigendom voor van alle aan de wederpartij geleverde en te leveren zaken, totdat de koopprijs van al deze zaken geheel is voldaan. Tevens geldt het eigendomsvoorbehoud voor de vorderingen die verkoper tegen wederpartij mocht verkrijgen wegens toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van een van zijn verplichtingen jegens verkoper.

6.2 Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van de wederpartij zijn overgegaan en zich nog in handen van de wederpartij bevinden, behoudt verkoper zich hierbij reeds nu voor alsdan de pandrechten voor als bedoeld in artikel 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in lid 1 van dit artikel genoemde, die verkoper uit welke hoofde dan ook tegen de wederpartij mocht hebben.

6.3 In geval van niet tijdige betaling door koper kunnen de geleverde zaken terstond door de verkoper worden teruggevorderd zonder voorafgaande sommatie en/of in gebreke stelling.

Art. 7 Betalingen

7.1 Betalingen dienen uiterlijk binnen 30 dagen na factuurda­tum te geschieden. Daarna geldt een rentevoet van 1% per maand, te rekenen vanaf factuurdatum over het open­staande bedrag.

7.2 Incassokosten en retourkosten van kwitanties en wissels zijn voor rekening van de koper.

Art. 8 Incassokosten

8.1 Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de koper. In ieder geval is de koper 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 45,38 verschuldigd. Indien verkoper aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzake­lijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmer­king.

8.2 De koper is jegens de verkoper de door de verkoper gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instan­ties, tenzij deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien de verkoper en de koper met betrekking tot een overeen­komst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde is/gaat waarbij de koper volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

Art. 9 Kredietbeperking

Verkoper is gerechtigd een toeslag, met betrekking tot kredietbeperking, van 2% in rekening te brengen, welke niet is verschuldigd bij betaling binnen 30 dagen na factuurdatum.

Art. 10 Verschijning nieuwe catalogus of prijslijst

Door het verschijnen van een nieuwe catalogus of prijslijst vervallen alle voorgaande daarvan afwijkende aanbiedingen.

Art. 11 Bevoegde Rechter

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijk rechter zal elk geschil tussen koper en verkoper in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de rechtbank te Dordrecht. Spangenberg International B.V. blijft echter bevoegd de koper te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 11060419.

Garantievoorwaarden

Spangenberg International B.V. kent twee vormen van garantie:

Uitgebreide Garantie

Deze vorm van garantie kan worden aangeschaft tegen bijbetaling van 5% van de totale aanschafwaarde. Dit is alleen mogelijk bij het moment van aanschaf van een nieuwe machine.

In geval van garantie wordt uw machine kosteloos afgehaald, gerepareerd en geretourneerd. Grote machines worden op locatie gerepareerd. Onderdelen, voorrijkosten en arbeidsuren worden dan niet in rekening gebracht. Deze vorm van garantie is alleen te verkrijgen in Nederland en België.

Standaard Garantie

Deze vorm van garantie is de gebruikelijke garantie zoals hieronder in Art. 1 t/m Art. 10 omschreven.

Art. 1 Gebreken

Gebreken aan een apparaat, welke aantoonbaar op een materiaal- en/of productiefout terug te voeren zijn, worden door Spangenberg International B.V. met inachtneming van de onderstaande voorwaarden (art 2 t/m 6) kosteloos hersteld, met uitzondering van voorrijkosten, arbeidsloon, reisuren en een vergoeding per km (zie art. 7). Gebreken dienen onmiddellijk na constatering en binnen 12 maanden - bij bedrijfsmatig gebruik of een daarmee vergelijkbare belasting - na aflevering aan de eindgebruiker bij Spangenberg International B.V. te worden gemeld.

Art. 2 Voorwaarden

Niet onder garantie vallen licht breekbare onderdelen en aan slijtage onderhevige onderdelen. Geen aanspraak op garantie bestaat in geval van geringe afwijkingen van de gewenste eigenschappen, voor zover deze voor de waarde en de functionaliteit van het apparaat niet van belang zijn, of in geval van schade als gevolg van de chemische en elektrochemische inwerking van water en in het algemeen als gevolg van anomale omgevingsfactoren, ondeugdelijke bedrijfsomstandigheden of contact met stoffen waartegen het apparaat anderszins niet bestand is. Een aanspraak op garantie bestaat evenmin indien de gebreken aan het apparaat terug te voeren zijn op onjuist gebruik, ondeugdelijk onderhoud of niet-inachtneming van de gebruik- of montage-instructies. Een aanspraak op garantie vervalt, indien reparaties of ingrepen worden uitgevoerd door personen die daartoe niet door Spangenberg International B.V. gemachtigd zijn, of indien de apparaten worden voorzien van reserveonderdelen, uitbreidingen of toebehoren anders dan originele onderdelen en daardoor een gebrek veroorzaakt wordt.

Art. 3 Afwikkeling

Garantiegevallen worden op een zodanige wijze afgewikkeld dat ondeugdelijke onderdelen vervangen worden, waarbij het onderdeel niet in rekening wordt gebracht, zulks ter beoordeling van Spangenberg International B.V. Apparaten waarvan vervoer redelijkerwijs mogelijk is en waarvoor op grond van onderhavige garantievoorwaarden aanspraak op garantie gemaakt wordt, dienen aan Spangenberg International B.V. overhandigd of opgestuurd te worden. Een aanspraak op reparatie ter plaatse is slechts mogelijk bij gebruik van niet-verplaatsbare apparaten.

Art. 4 Bruikleen

Voor zover herstelwerkzaamheden door Spangenberg International B.V. redelijkerwijs niet mogelijk zijn, is er een mogelijkheid om een machine te huren, mits deze beschikbaar is. Bij levering van een vervangend apparaat behoudt Spangenberg International B.V. zich het recht voor een redelijke gebruiksvergoeding in rekening te brengen voor de tot dan toe genoten gebruiksduur. De gebruiksvergoeding is per apparaat verschillend, Spangenberg International B.V. zal u van te voren hierover inlichten.

Art. 5 Termijn

Garantiegevallen leiden niet tot een verlenging van de garantietermijn en vormen evenmin het begin van een nieuwe garantietermijn. De garantietermijn voor ingebouwde reserveonderdelen eindigt tegelijk met de garantietermijn voor het apparaat als geheel.

Art. 6 Aanspraak

Uitgebreidere of andere aanspraken - in het bijzonder aanspraken op vergoeding van buiten het apparaat ontstane schade - zijn uitgesloten, voor zover de aansprakelijkheid niet voortvloeit uit wettelijke bepalingen van dwingend recht.

Art. 7.1 Reparatie en Service – Tijdens kantooruren (8:30 tot 17:00)

Kosten bij reparatie en service op locatie met als startpunt Mijdrecht, Nijverheidsweg 19F:

Voorrijkosten:

Standaard tarief van €95,- excl. BTW bij een verwerkingstijd van 3-5 werkdagen.
België en spoedreparatie € 0,65 excl. BTW per km (berekening op basis van heen- en terugrit).

Arbeid: € 78,50 per uur excl. BTW arbeidsloon, met een minimum van 0.50 uur.

Kosten bij reparatie en service in de werkplaats van de verkoper:
Arbeid: € 78,50 per uur excl. BTW arbeidsloon, met een minimum van 0.50 uur.

De verkoper kan voor u een afhaalopdracht verzorgen. Het apparaat wordt bij u afgehaald en eventueel geretourneerd. De ophaal- of verzendkosten worden per geval berekend.

Indien vervoer van het apparaat mogelijk is, kunt u het apparaat versturen of afgeven op het adres van de verkoper; Nijverheidsweg 19F te Mijdrecht.

Het apparaat moet deugdelijk zijn ingepakt voor transport, de verkoper is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die ontstaat tijdens transport (zie art. 2.3 algemene voorwaarden).

Art. 7.2 Reparatie en Service – Buiten kantooruren (17:00 tot 23:00)

Van 17:00 t/m 21:00 uur – Kosten van Art. 7.1 te vermeerderen met 50%
Van 21:00 t/m 23:00 uur – Kosten van Art. 7.1 te vermeerderen met 75%

Art. 8 Vaststelling

Wanneer het een garantiegeval betreft, zulks ter beoordeling van Spangenberg International B.V., dan worden de te vervangen onderdelen niet in rekening gebracht. In het geval dat door Spangenberg International B.V. niet zeker kan worden vastgesteld dat het gaat om garantie en dit in overleg met de fabrikant zal moeten worden besloten, worden de totale kosten inclusief de te vervangen onderdelen in zijn geheel gefactureerd. Wanneer, na overleg met de fabrikant, blijkt dat het gaat om garantie, zullen de vervangen onderdelen worden gecrediteerd. Kosten voor transport, onderzoek en montage vallen niet onder garantie

Art. 9 Wederverkoop

In geval van wederverkoop aan de tussenhandel wordt de handelaar, in deze zaak de koper, geacht zelf calamiteiten naar behoren op te lossen. De handelaar heeft zelf de verantwoordelijkheid om een calamiteit te beoordelen en, indien noodzakelijk, een bezoek af te leggen aan de uiteindelijke gebruiker van de machine. De afnemer staat vrij contact op te nemen voor telefonische ondersteuning van de verkoper. Indien onderdelen vervangen moeten worden onder garantie, moeten deze onderdelen worden aangeboden ter beoordeling. Gebeurt dit niet worden de onder garantie verstrekte onderdelen in rekening gebracht. De aan garantie onderhevige onderdelen worden naar de handelaar gestuurd, zodat reparatie kan plaatsvinden. De technische dienst van de verkoper kan worden ingeschakeld bij calamiteiten, voor de kosten verwijzen wij u naar artikel 7.1 en naar artikel 7.2.

Art. 10

Onderhavige garantievoorwaarden gelden voor in Nederland gekochte apparaten.

Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 11060419.

Bedrijfsinformatie:

 

Maxima Kitchen Equipment

Spangenberg International B.V.
Nijverheidsweg 19F
3641 RP Mijdrecht
Amsterdam Area - The Netherlands
T. +31 297 253 969
E. info@maximakitchenequipment.com

Registration: 11060419
Vat Number: NL814131049B01

Bank: ABN AMRO
Iban: NL88ABNA0572380747
Swift: ABNANL2A


Webwinkels:

maxima.com
www.horecawebshop.com

Avatar

Livechat beschikbaar