Nederlandse klant- en verkoopondersteuning
De hoogste kwaliteit voor de laagste prijs
100 dagen retourgarantie

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN SPANGENBERG INTERNATIONAL B.V.

Gevestigd aan de Nijverheidsweg 23A, 3641 RP Mijdrecht, Nederland
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 11060419

 

HOOFDSTUK 1. LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen met een hoofdletter geschreven en in de navolgende betekenis gebruikt, zowel in enkelvoud als in meervoud, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 1. Afnemer: de natuurlijk of rechtspersoon die Producten en/of Diensten van Leverancier afneemt en wederpartij bij de Overeenkomst met Leverancier in de zin van artikel 6:231 sub c BW.
 2. Consument: de natuurlijk persoon die bij het aangaan van een Overeenkomst niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 3. Diensten: alle werkzaamheden, in welke vorm of hoedanigheid ook, die Leverancier op grond van de Overeenkomst aan Afnemer verricht.
 4. Leverancier: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Spangenberg International B.V., wederpartij bij de Overeenkomst met Afnemer en gebruiker van deze algemene voorwaarden in de zin van artikel 6:231 sub b BW.
 5. Order: het plaatsen van een bestelling tot het leveren van Producten en/of Diensten door Afnemer bij Leverancier.
 6. Overeenkomst: de afspraak tussen Leverancier en Afnemer op basis waarvan Leverancier Producten en/of Diensten aan Afnemer levert tegen betaling, waarvan deze algemene voorwaarden onlosmakelijk onderdeel uitmaken.
 7. Partijen: Leverancier en Afnemer gezamenlijk.
 8. Producten: alle zaken, waaronder begrepen documentatie, (technische) tekeningen en (test)apparatuur, die het onderwerp zijn van de Overeenkomst.
 9. Schriftelijk: onder “schriftelijk” valt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail, fax of digitaal (bijvoorbeeld via een online interface) mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat. 
 10. Website: de website van Maxima: maxima.com, en eventuele subdomeinen.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van Leverancier, van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk Schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.
 2. Eventuele algemene voorwaarden van Afnemer, hoe dan ook genaamd, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door Leverancier uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Wanneer door Leverancier gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. Afnemer kan geen rechten ontlenen aan de wijze waarop Leverancier de onderhavige voorwaarden toepast.
 4. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Leverancier, voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken. Deze derden kunnen jegens Afnemer een rechtstreeks beroep op de onderhavige voorwaarden doen, waaronder eventuele beperkingen van de aansprakelijkheid.
 5. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere Overeenkomst met Leverancier in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Leverancier vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.
 6. De Afnemer met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op een later met Leverancier gesloten Overeenkomst in te stemmen.
 7. In geval van strijd tussen de inhoud van een tussen de Afnemer en Leverancier gesloten Overeenkomst en de onderhavige voorwaarden, prevaleert de inhoud van de Overeenkomst.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen van Leverancier zijn herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij Schriftelijk anders wordt aangegeven.
 2. Een samengestelde prijsopgave verplicht Leverancier niet tot het leveren van een deel van de in de aanbieding begrepen Producten en/of Diensten tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
 3. De inhoud van de levering wordt uitsluitend bepaald door de in de aanbieding gegeven omschrijving van de levering. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod is Leverancier daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Leverancier anders aangeeft.
 4. Indien een Overeenkomst op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs, de daadwerkelijk door Leverancier gewerkte uren, alsmede de daadwerkelijk door Leverancier gemaakte kosten zullen worden doorberekend.
 5. Kennelijke fouten of verschrijvingen in het aanbod van Leverancier binden Leverancier niet.
 6. De prijzen in de aanbiedingen van Leverancier op de Website zijn standaard weergegeven inclusief btw en andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Afnemer heeft op de Website de mogelijkheid om de prijzen exclusief btw weer te geven door op het vakje ‘incl. btw’ te klikken.
 7. Het staat Leverancier vrij haar prijzen op ieder gewenst moment te wijzigen. Aanbiedingen gelden derhalve niet automatisch voor toekomstige Orders.

Artikel 4. Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. Behoudens het hierna gestelde komt een Overeenkomst met Leverancier eerst dan tot stand nadat Leverancier een Order Schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd. De orderbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij Afnemer daartegen onmiddellijk en Schriftelijk protesteert. Voorgaande zin geldt niet indien Afnemer een Consument is.
 2. Voor Orders die via de Website van Leverancier worden geplaatst, geldt, in afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel, dat de Overeenkomst tot stand komt op het moment dat Afnemer alle stappen van het online bestelproces met succes heeft doorlopen. In een dergelijk geval bevestigt Leverancier onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanbieding niet is bevestigd, heeft Afnemer de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
 3. Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen binden Leverancier slechts, indien deze door Leverancier Schriftelijk binnen 5 dagen zijn bevestigd.
 4. Voor Overeenkomsten of transacties waarvoor naar aard en omvang geen Schriftelijke offerte dan wel orderbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens Schriftelijk bezwaar binnen 8 dagen na factuurdatum.

Artikel 5. Registratie

 1. Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Afnemer zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.
 2. Tijdens de registratieprocedure kiest Afnemer een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.
 3. Afnemer dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Leverancier is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Afnemer die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Afnemer is. Al hetgeen gebeurt via het account van Afnemer, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van Afnemer.
 4. Indien Afnemer weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Leverancier daarvan in kennis te stellen, zodat Leverancier gepaste maatregelen kan nemen.

Artikel 6. Levering

 1. Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt levering op de door Leverancier aan te wijzen locatie (EX Works – Incoterms 2020).
 2. Indien de levering van Producten geschiedt aan een door Afnemer opgegeven afleveringsadres, zal Leverancier de producten leveren tot aan de eerste deur van het afleveringsadres, en niet over de drempel, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Daarnaast dient Afnemer er voor te zorgen dat de locatie waar de Producten moeten worden afgeleverd goed bereikbaar en berijdbaar is voor het vervoer c.q. aanvoer van de Producten over een verharde weg.
 3. De keuze van het transportmiddel is aan Leverancier, ook bij niet-franco zendingen, waarbij geen voorschriften voor de verzending door Afnemer zijn gegeven. Belemmeringen of tijdelijke verhinderingen in het vervoer met het gekozen vervoermiddel, verplichten niet tot het inschakelen van een ander transportmiddel.
 4. Indien het uitladen door Leverancier of een door haar ingeschakelde derde wordt uitgevoerd, gaat het risico op de Afnemer over op het moment dat de Producten zijn uitgeladen.
 5. Producten die voor afhaal of verzending gereed zijn, moeten onmiddellijk op de plaats van levering worden afgehaald dan wel in ontvangst worden genomen.
 6. Indien het niet mogelijk blijkt de Producten aan de Afnemer te leveren wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de Afnemer (waaronder het niet voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden), behoudt Leverancier zich het recht voor die Producten voor rekening en risico van Afnemer op te (doen) slaan, zonder dat daarmee enige aansprakelijkheid aan de zijde van Leverancier ontstaat voor beschadiging, waardevermindering, verlies of anderszins. Gedurende opslag geldt een termijn van 30 dagen waarbinnen Leverancier Afnemer in staat zal stellen de Producten alsnog te af te nemen of in ontvangst te nemen. Een en ander, tenzij Leverancier uitdrukkelijk Schriftelijk een andere termijn heeft gesteld.
 7. Indien Afnemer ook na verloop van de in het vorige lid van dit artikel bedoelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, verkeert Afnemer van rechtswege in verzuim en heeft Leverancier het recht de Overeenkomst Schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schade, kosten of rente gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Voorgaande geldt niet voor zover een dwingendrechtelijke wetsbepaling zich hiertegen verzet. Leverancier is in voorkomend geval gerechtigd de Producten aan derden te verkopen of voor de uitvoering van andere overeenkomsten te gebruiken. Het voorgaande laat de verplichting van Afnemer de overeengekomen koopprijs, alsmede eventuele opslag- en/of andere kosten te voldoen, onverlet.

Artikel 7. Leveringstermijnen en inschakelen derden

 1. Indien Leverancier een termijn voor levering of de uitvoering van de Overeenkomst heeft opgegeven, is deze slechts indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Afnemer Leverancier derhalve Schriftelijk in gebreke te stellen. Leverancier dient daarbij een redelijke termijn van 14 dagen te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
 2. Het is Leverancier toegestaan een Order in gedeelten te leveren, elk gedeelte afzonderlijk te factureren en betaling te verlangen in overeenstemming met de geldende betalingsvoorwaarden.
 3. Indien en voor zover naar het oordeel van Leverancier een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Leverancier het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 8. Onderzoek en reclamaties

 1. De Afnemer die geen Consument is dient het geleverde onmiddellijk na de levering te controleren op eventuele afwijkingen met hetgeen is overeengekomen. Mochten de Producten bij aankomst uitwendig waarneembaar beschadigd zijn, dan dient deze Afnemer hieromtrent een Schriftelijk voorbehoud te maken jegens de vervoerder door middel van een aantekening op het afleverbewijs en dient hij binnen 72 uur na ontvangst aan Leverancier te berichten via e-mail: info@maxima.com.
 2. Eventuele onzichtbare gebreken dienen uiterlijk binnen 8 dagen na het ontdekken van het gebruik of het redelijkerwijs behoren te ontdekken van het gebrek door de Afnemer die geen Consument is Schriftelijk bij Leverancier te worden ingediend via e-mail: info@maxima.com. Na het verstrijken van vorenbedoelde termijn geldt het geleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door de Afnemer aanvaard.
 1. Een Consument dient binnen twee maanden nadat hij een gebrek ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken Leverancier in kennis stellen van dit gebrek. Bij het niet voldoen aan deze eis vervallen voor de Consument haar rechten die voortvloeien uit artikel 7:21 e.v. voor zover het verval van deze rechten rechtens is toegestaan.
 2. Wanneer de Afnemer een reclame bij Leverancier indient, dient de Afnemer de gebrekkige Producten ter beschikking van Leverancier te houden. Het indienen van een reclamatie schort de betalingsverplichting van de Afnemer ten aanzien van de betreffende Producten niet op.
 3. Tekeningen, technische beschrijvingen, modellen, stalen, monsters, afbeeldingen, kleuren, gewichten, maten en materiaalaanduidingen, worden door Leverancier te goeder trouw en zo juist mogelijk opgegeven. Deze informatieve gegevens zijn echter niet bindend. Afwijkingen in geleverde Producten met de in de branche gebruikelijke marges dienen te worden geaccepteerd en geven de Afnemer geen recht op reclame, vervanging, vergoeding van schade of enig ander recht, tenzij bij de Overeenkomst uitdrukkelijk een kleinere marge voor afwijkingen is overeengekomen.
 4. Na het constateren van enig gebrek is Afnemer verplicht om het gebruik, de bewerking, verwerking en/of installatie van de betreffende Producten onmiddellijk te staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van (verdere) schade.

Artikel 9. Retourneren en herroepingsrecht

 1. Afnemers hebben een recht op retour conform de voorwaarden die zijn opgenomen op de Website, te vinden onder het kopje ‘Retourneren’ in de footer. De beoordeling van Producten ten aanzien van de op de Website vermelde voorwaarden geschiedt uitsluitend naar goeddunken van Leverancier. Voor Consumenten die een koop op afstand doen, geldt aanvullend het wettelijke herroepingsrecht (dat in het restant van dit artikel is geregeld), waarbij het voor de Consument meest voordelige recht prevaleert.
 2. Indien er sprake is van een koop op afstand door een Consument, heeft de Consument een herroepingsrecht voor een periode van 14 dagen.
 3. Tijdens deze termijn heeft de Consument een herroepingsrecht, waarbij de Consument de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de koop te ontbinden, en de ontvangen Producten te retourneren. De termijn gaat in op de dag na ontvangst van het Product door de Consument, of een door de Consument aangewezen derde die niet de vervoerder is, of:
  • indien de levering van een Product bestaat uit verschillende leveringen of onderdelen: de dag waarop Consument, of een door Consument aangewezen derde, de laatste levering of het laatste onderdeel in ontvangst heeft genomen;
  • bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van Producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de Consument, of een door de Consument aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
  • indien Consument meerdere Producten heeft besteld: de dag waarop Consument, of een door Consument aangewezen derde, het laatste Product heeft ontvangen.De Consument kan het herroepingsrecht inroepen door Leverancier binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst door of namens de Consument Schriftelijk, of per e-mail op de hoogte te stellen van zijn voornemen. De Schriftelijke verklaring wordt verstuurd per e-mail aan info@maxima.com. Daartoe kan de Consument gebruik maken van het Europese modelformulier voor herroeping dat door Leverancier op haar Website ter beschikking wordt gesteld, maar de Consument is daartoe niet verplicht.
  • Indien door de Consument een beroep wordt gedaan op het herroepingsrecht zal Leverancier het eventueel reeds door de Consument betaalde bedrag uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de retour gezonden Producten terugbetalen.
 4. De Consument dient, indien dit mogelijk is, om gebruik te maken van haar herroepingsrecht de betreffende Producten in de originele verpakking te retourneren. Wel mag de Consument het Product uit de verpakking nemen voor zover dit noodzakelijk is om te beoordelen of het Product aan de verwachting van de Consument voldoet. Consument dient het product compleet, onbeschadigd en ongebruikt te retourneren aan Leverancier.
 5. De Consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van het Product die het gevolg is van overtreding van lid 6.
 6. Zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de dag van melding als bedoeld in lid 4, zendt de Consument het Product terug of overhandigt hij dit aan (een vertegenwoordiger van) Leverancier. De Consument kan het Product zonder melding vooraf binnen de in lid 2 genoemde termijn rechtstreeks naar Leverancier sturen. Consument dient in dit geval een schriftelijke melding van herroeping, zoals het modelformulier, bij te voegen.

Producten kunnen worden geretourneerd naar het volgende adres:

Spangenberg International B.V.
Nijverheidsweg 23C
3641 RP Mijdrecht
Nederland

 1. De kosten voor het retour zenden komen voor rekening van de Consument.
 2. Eventueel reeds door de Consument (vooruit) betaalde bedragen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (14) dagen na ontbinding van de Overeenkomst aan de Consument terugbetaald. Indien de Consument bij de verzending heeft gekozen voor een dure methode van levering in plaats van de goedkoopste standaardlevering, hoeft Leverancier de meerkosten van de duurdere methode niet terug te betalen. Behalve in gevallen waarin Leverancier heeft aangeboden het Product zelf terug te halen, kan hij terugbetaling uitstellen totdat hij het Product heeft ontvangen of totdat Consument aantoont dat hij het Product heeft teruggezonden, afhankelijk van wat eerder gebeurt.

Artikel 10 Prijswijzigingen

 1. Indien na het sluiten van de Overeenkomst doch voor levering één of meer der kostenfactoren een wijziging ondergaan, is Leverancier gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen.
 2. Indien Leverancier de prijs binnen 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst verhoogt, is de Consument gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden. Voor zakelijke Afnemers geldt dat de Afnemer gerechtigd is de Overeenkomst te ontbinden indien Leverancier de prijs met meer dan 15% van het oorspronkelijke factuurbedrag verhoogt. Indien de Afnemer de Overeenkomst met Leverancier in geval van een prijsverhoging wenst te ontbinden, dient de Afnemer de Leverancier binnen 14 dagen na de kennisgeving van de prijsverhoging Schriftelijk van zijn voornemen de Overeenkomst te ontbinden op de hoogte stellen.

Artikel 11. Facturatie en betaling

 1. Leverancier is gerechtigd om bij aanvang van de Overeenkomst volledige of gedeeltelijke vooruitbetaling van de Afnemer te verlangen, tenzij Afnemer een Consument is. In een dergelijk geval kan Leverancier voor ten hoogste de helft van de koopprijs vooruitbetaling verlangen. Vooruitbetalingen dienen onverwijld na de totstandkoming van de Overeenkomst te worden voldaan en worden, indien van toepassing, op de (laatste) factuur in mindering gebracht. Tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen heeft Afnemer In geval van betaling na levering een betalingstermijn van 14 dagen, ingaand op de dag na levering.
 2. Indien is overeengekomen dat betaling geschiedt door middel van factuur, dient de betaling van facturen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder enige verrekening of korting, op een door Leverancier aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij Schriftelijk een andere termijn is overeengekomen. Leverancier behoudt zich het recht voor om facturen digitaal toe te sturen.
 3. Tenzij Afnemer een Consument is, is Leverancier gerechtigd een toeslag, met betrekking tot kredietbeperking, van 2% in rekening te brengen, welke niet is verschuldigd bij betaling binnen de overeengekomen betalingstermijn van 30 dagen.
 4. Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn verkeert de Afnemer van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.
 5. De Afnemer is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is in welk geval de wettelijke handelsrente geldt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke Leverancier maakt ter verkrijging van voldoening - zowel in als buiten rechte - komen vanaf dat moment voor rekening van de Afnemer. In dat geval is de Afnemer een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 150,00. In afwijking op het voorgaande is de Consument voor de duur dat hij in verzuim is de wettelijke rente verschuldigd, en dient hij, nadat hij is aangemaand voor betaling met een termijn van 14 dagen door Leverancier en Consument ook na deze termijn niet tot betaling overgaat, buitengerechtelijke incassokosten te betalen. Deze kosten bedragen een percentage van 5% met een minimum van € 40,00, en een maximum van € 6775,00.
 6. Indien de Afnemer niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Leverancier bevoegd de nakoming van de jegens de Afnemer aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot de uitvoering van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien Leverancier het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de Afnemer te twijfelen. Deze bepaling is niet van toepassing op de Afnemer die een Consument is.
 7. In geval van liquidatie, faillissement, schuldsanering of surséance van betaling van de Afnemer of een aanvraag daartoe zijn de vorderingen van Leverancier en de verplichtingen van de Afnemer jegens Leverancier onmiddellijk opeisbaar.
 8. Indien de Afnemer uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op Leverancier heeft, dan ziet de Afnemer af van het recht op verrekening. Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de Afnemer (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard. Deze bepaling is niet van toepassing op de Afnemer die een Consument is.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Leverancier geleverde Producten blijven eigendom van Leverancier tot op het moment dat de Afnemer volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Leverancier uit hoofde van enige met Leverancier gesloten Overeenkomst tot het leveren van Producten en/of het verrichten van werkzaamheden en/of Diensten, vorderingen ter zake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke Overeenkomst daaronder begrepen.
 2. De navolgende bepalingen uit dit artikel 12 gelden niet indien Afnemer een Consument is.
 3. Een Afnemer die als wederverkoper optreedt, is niet gerechtigd de Producten die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van Leverancier te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden, of anderszins te bezwaren. Afnemer is slechts gerechtigd de Producten, waarvan Leverancier eigenaar is, aan derden te verkopen of af te leveren, voor zover deze in het kader van Afnemer normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is.
 4. Het is aan de Afnemer niet toegestaan beperkte rechten te vestigen op Producten welke zijn onderworpen aan het eigendomsvoorbehoud van Leverancier. Indien derden (beperkte) rechten (wensen te) vestigen op aan het eigendomsvoorbehoud onderworpen Producten, zal de Afnemer Leverancier hiervan onverwijld Schriftelijk op de hoogte stellen.
 5. Op de afgeleverde Producten die door betaling in eigendom van Afnemer zijn overgegaan en zich nog in handen van Leverancier bevinden, behoudt Leverancier zich hierbij reeds nu voor alsdan bezitloos pandrecht voor tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan in artikel 3:92 lid 2 BW vermelde, die Leverancier uit welke hoofde dan ook nog jegens de Afnemer mocht hebben.
 6. De Afnemer is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten gescheiden van andere Producten, met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Leverancier te (doen) houden.
 7. De Afnemer is verplicht de Producten voor de duur van het eigendomsvoorbehoud tegen brand-, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan Leverancier op eerste verzoek ter inzage te geven. Alle aanspraken van de Afnemer op verzekeraars van de Producten uit hoofde van voormelde verzekeringen zullen, zodra Leverancier zulks wenst, door de Afnemer aan Leverancier stil worden verpand, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Leverancier tegen de Afnemer.
 8. Voor leveringen die worden uitgevoerd naar Duitsland geldt aanvullend dat indien de Afnemer (mede) of een derde uit door Leverancier geleverde Producten een nieuwe za(a)k(en) vormt, de Afnemer c.q. deze derde die za(a)k(en) slechts voor Leverancier vormt en de Afnemer de nieuw gevormde za(a)k(en) voor Leverancier houdt totdat de Afnemer alle uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan; Leverancier heeft in dat geval tot het moment van volledige voldoening door de Afnemer alle rechten als eigenaar van de nieuw gevormde za(a)k(en).

Artikel 13. Opschorting en ontbinding

 1. Indien Afnemer of Leverancier in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst te voldoen, is de andere Partij, onverminderd hetgeen daaromtrent in de Overeenkomst is bepaald, gerechtigd de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden. Tenzij elders uit deze algemene voorwaarden anders voortvloeit, zal de ontbinding pas plaatsvinden nadat de in gebreke zijnde Partij Schriftelijk in gebreke is gesteld en een redelijke termijn is geboden om de tekortkoming te zuiveren.
 2. Indien Afnemer geen Consument is, is de ene Partij gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijke en met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:
  1. de andere Partij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of aan de deze Partij (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
  2. de andere Partij zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
  3. de onderneming van de andere Partij wordt geliquideerd;
  4. er een wijziging in doorslaggevende zeggenschap plaatsvindt binnen de onderneming van de andere Partij;
  5. de andere Partij zijn huidige onderneming staakt;
  6. buiten toedoen van deze Partij op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere Partij beslag wordt gelegd, dan wel indien de andere Partij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de Overeenkomst na te kunnen komen.
 3. Indien de Afnemer geen Consument is, en op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst had ontvangen, kan hij de Overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door of namens Leverancier nog niet is uitgevoerd.
 4. Indien de Afnemer geen Consument is, blijven bedragen die Leverancier vóór de ontbinding aan de Afnemer heeft gefactureerd in verband met hetgeen Leverancier reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft gepresteerd, onverminderd door de Afnemer aan Leverancier verschuldigd. Deze bedragen worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 5. Indien de Afnemer, na deswege in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is Leverancier gerechtigd haar verplichtingen jegens de Afnemer op te schorten, zonder daardoor tot enige schadevergoeding jegens de Afnemer gehouden te zijn. Hiertoe is Leverancier eveneens gerechtigd in de onder lid 2 van dit artikel bedoelde omstandigheden.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

1. Leverancier is ten aanzien van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen dan wel uit onrechtmatige daad, uitsluitend aansprakelijk voor directe schade ter hoogte van het bedrag dat door de verzekeraar van Leverancier wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat bedraagt de totale aansprakelijkheid van Leverancier nooit meer dan hetgeen Afnemer onder de Overeenkomst (in geval van een duurovereenkomst: in de twaalf (12) maanden voorafgaand aan het moment dat de schade zich voordeed) verschuldigd is (exclusief btw).

2. Directe schade bestaat enkel uit:

a) schade direct toegebracht aan stoffelijke zaken (“zaakschade”);
b) redelijke en aantoonbare kosten die Afnemer heeft moeten maken om Leverancier ertoe te manen de Overeenkomst (weer) deugdelijk na te komen, tenzij de gebrekkige prestatie niet aan Leverancier toegerekend kan worden;
c) redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade;
d) redelijke en aantoonbare kosten die Afnemer heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de schade;
e) redelijke en aantoonbare kosten voor het laten uitvoeren van de Overeenkomst door een derde, indien Leverancier na aanmaning van Partner niet binnen de in de aanmaning gestelde redelijke termijn (weer) deugdelijk nakomt.

 1. De aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder doch niet uitsluitend schade als gevolg van vertraging in de aflevering, gederfde winst, stagnatieschade en andere gevolgschade is uitgesloten.
 2. De aansprakelijkheid van Leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Afnemer Leverancier direct en deugdelijk Schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt om de tekortkoming weg te nemen, en Leverancier ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Leverancier in staat is adequaat te reageren.
 3. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de bedrijfsleiding van Leverancier, of indien de Afnemer een Consument is.

Artikel 15. Klachtenprocedure en verjaringstermijn

1. Indien Afnemer een klacht heeft over een product en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Leverancier, dan kan hij via het klachtenformulier dat te vinden is op de Website een klacht indienen.
2. Leverancier geeft Afnemer zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Leverancier binnen 7 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Afnemer.
3. Afnemer die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via https://ec.europa.eu/odr/.
4. Voor zover rechtens toegestaan is in alle gevallen de termijn waarbinnen Leverancier tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot maximaal 1 jaar na levering van de betreffende Producten of Diensten waarop de schade ziet.

Artikel 16. Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Leverancier geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Leverancier niet in staat is zijn verplichtingen na te komen; overmacht van toeleveranciers van Leverancier; overheidsmaatregelen; elektriciteitsstoring; storing van internet, computernetwerk- of telecomfaciliteiten; oorlog; werkbezetting; stakingen in het bedrijf van Leverancier of de betrokken fabrikant of toeleverancier; de onbeschikbaarheid van één of meer personeelsleden; stremming in het vervoer; uitsluiting; bedrijfsstoornissen; brand; overstroming; in- en uitvoerbelemmeringen. Dit lid 2 geldt niet indien Afnemer een Consument is.
 3. Leverancier heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Leverancier zijn verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 30 dagen, is ieder der Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere Partij.
 5. Voor zoveel Leverancier ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Leverancier gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk Overeenkomst.

Artikel 17. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Voor zover uit dwingendrechtelijke bepalingen uit de wet niet anders volgt is op alle door Leverancier gesloten en te sluiten Overeenkomsten het Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige Overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Leverancier haar statutaire zetel heeft, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet.

Artikel 18. Overig

 1. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden alsmede in geval van strijd tussen de inhoud of uitleg van eventuele vertalingen van de onderhavige algemene voorwaarden en de Nederlandse versie, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst.
 3. Afnemer geeft Leverancier bij voorbaat recht, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Afnemer nodig te hebben, om de tussen partijen gesloten Overeenkomst geheel, dan wel onderdelen daarvan, over te dragen aan moeder-, zuster-, en/of dochtermaatschappijen dan wel een derde partij in het geval van fusie of overname. Leverancier zal Afnemer berichten indien zulk een overdracht heeft plaatsgevonden. In geval Afnemer een Consument is, geldt hetgeen bepaald in dit lid enkel in verband met de overdracht van de onderneming van Leverancier waartoe zowel de verplichtingen als de daartegenover bedongen rechten behoren;

 

HOOFDSTUK 2. GARANTIEVOORWAARDEN

Artikel 19. Duur en aanvang van de garantie

 1. De in dit hoofdstuk 2 opgenomen garantievoorwaarden gelden voor Afnemers die geen Consumenten zijn in plaats van eventuele uit de wet voortvloeiende garanties en vergelijkbare verplichtingen (waaronder de relevante bepalingen uit titel 1, boek 7 BW) voor zover rechtens toegestaan.
 2. De garantietermijn bedraagt:
  1. 12 maanden voor Producten die volgens de voorschriften zijn gebruikt en welke door een zakelijke Afnemer (niet zijnde een Consument) zijn aangeschaft.
  2. 24 maanden voor Producten die volgens de voorschriften zijn gebruikt en welke door een Consument zijn aangeschaft;
 3. De garantietermijn begint op de leverdatum van het Product, die op de aankoopnota is vermeld.

Artikel 20. Garantievoorwaarden Consumenten

De bepalingen in deze garantievoorwaarden laten de dwingendrechtelijke garantierechten van de Consument jegens Leverancier onverlet. Voor Consumenten geldt in afwijking van de garantievoorwaarden uit dit hoofdstuk 2 dat defecten tijdens de garantietermijn en de termijn die uit de wet voortvloeit geheel kosteloos zullen worden verholpen door Leverancier.

Artikel 21. Inhoud en omvang van de garantie

 1. Gebreken aan een Product, welke aantoonbaar op een materiaal-, productie- en/of ontwerpfout terug te voeren zijn, worden door Leverancier met inachtneming van de onderhavige garantievoorwaarden binnen een redelijke termijn verholpen, hetzij door reparatie, hetzij door de betreffende onderdelen te vervangen. Gebruikersschade en slijtage valt niet onder de garantie.
 2. Garantiegevallen worden kosteloos door Leverancier onderzocht en gerepareerd. Enkel de transportkosten voor het verzenden van Afnemer naar Leverancier en voor het terugzenden van Leverancier naar Afnemer komen voor rekening van Afnemer, waarbij Afnemer het risico van het transport draagt.
 3. Vervangen onderdelen worden eigendom van Leverancier. De garantie omvat niet de levering van verbruiksgoederen en toebehoren.

Artikel 22. Beperking van garantie

Buiten de garantie vallen gebreken en storingen als gevolg van:

 1. onjuiste opstelling of installatie, bijvoorbeeld door het niet in acht nemen van de geldende veiligheidsvoorschriften of de aanwijzingen in de gebruiks-, installatie- en montagehandleiding.
 2. onjuist gebruik, alsmede onjuiste bediening of belasting.
 3. externe invloeden, zoals transportschade, schade als gevolg van stoten of slaan, schade door weersinvloeden of andere natuurlijke verschijnselen.
 4. chemische en elektrochemische inwerking door langdurige blootstelling aan (vloei)stoffen en in het algemeen als gevolg van anomale omgevingsfactoren of contact met stoffen waartegen het Product anderszins redelijkerwijs niet bestand hoeft te zijn.
 5. reparaties en aanpassingen die zijn uitgevoerd door serviceorganisaties die niet door Leverancier voor deze werkzaamheden zijn geschoold en geautoriseerd.
 6. reserveonderdelen, uitbreidingen of toebehoren anders dan originele van Leverancier afkomstige onderdelen, uitbreidingen of toebehoren.
 7. onderdelen die afhankelijk van de aard en intensiteit van het gebruik slijten, zoals rubbers, glas en lampen.
 8. stroom- en spanningsschommelingen, die buiten het aangegeven tolerantiebereik liggen.
 9. het niet uitvoeren van de onderhouds- en reinigingswerkzaamheden volgens de gebruiksaanwijzing.

Artikel 23. Bruikleen

 1. Voor zover herstelwerkzaamheden aan een Product worden verricht door Leverancier, is er een mogelijkheid om een vervangend apparaat te huren, mits er een vervangend apparaat beschikbaar is. Wanneer door Leverancier een vervangend apparaat aan Afnemer in bruikleen wordt afgegeven, behoudt Leverancier zich het recht voor een redelijke gebruiksvergoeding aan de Afnemer in rekening te brengen voor de duur van de bruikleen alsmede voor het transport van het vervangende apparaat van en naar de locatie van Afnemer. De vergoedingen verschillen per apparaat. Leverancier zal Afnemer op verzoek informeren over de kosten van bruikleen.
 2. Afnemer is gehouden het apparaat dat hij in bruikleen heeft in dezelfde staat terug te geven als de staat waarin de Afnemer het apparaat heeft ontvangen. Leverancier behoudt zich het recht voor eventuele schade door de Afnemer veroorzaakt aan het apparaat gedurende de periode van bruikleen aan de Afnemer in rekening te brengen.

Artikel 24. Termijn

Garantiegevallen leiden niet tot een verlenging van de garantietermijn en vormen evenmin het begin van een nieuwe garantietermijn. De garantietermijn voor onder garantie vervangen onderdelen eindigt tegelijk met de garantietermijn voor het Product als geheel.

Artikel 25. Aanspraak

Uitgebreidere of andere aanspraken - in het bijzonder aanspraken op vergoeding van indirecte schade en schade die niet aan het Product zelf is ontstaan - zijn uitgesloten, voor zover de aansprakelijkheid niet voortvloeit uit wettelijke bepalingen van dwingend recht.

Artikel 26. Reparatie en service

 1. Leverancier zal zich inspannen om reparaties uit te voeren binnen 2 tot 5 werkdagen nadat Afnemer melding heeft gemaakt van een gebrek en Leverancier toegang heeft gekregen tot het Product en/of het Product ter beschikking heeft gekregen.

Leverancier zal enkel reparaties en service voor Afnemer uitvoeren in de werkplaats van Leverancier. Dergelijke werkzaamheden worden uitgevoerd tijdens kantooruren (maandag t/m vrijdag tussen 8:30 en 17:00).

 1. Voor reparaties die buiten de garantie vallen is Afnemer aan Leverancier arbeidsloon voor reparaties verschuldigd. Deze kosten bedragen € 75,00 per uur excl. BTW met een minimum van 0,5 uur.
 2. Indien Afnemer een reparatie buiten de planning van Leverancier wenst (bijvoorbeeld in geval van spoed) geldt een toeslag van 25% op onderdelen en arbeidsloon. Voorts heeft Leverancier in een dergelijk geval waarbij de reparatie binnen de garantie valt het recht arbeidsloon in rekening te brengen, ofwel een toeslag op het arbeidsloon in rekening te brengen indien de reparatie buiten de garantie valt.
 3. Leverancier kan in opdracht van de Afnemer een afhaalopdracht verzorgen. Het Product wordt in dat geval voor Leverancier op locatie bij de Afnemer afgehaald en eventueel ook weer geretourneerd. De ophaal- en/of verzendkosten worden per geval berekend, en komen voor rekening van Afnemer.
 4. Indien Afnemer het Product in het kader van reparatie of service zelf wenst af te leveren of te verzenden, kan Afnemer het Product versturen of afgeven op het adres van Leverancier: Nijverheidsweg 23C te Mijdrecht.
 5. Indien Afnemer het Product aan Leverancier toezendt, dient het Product deugdelijk te zijn ingepakt voor transport. Leverancier is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die ontstaat tijdens transport.

Artikel 27. Beoordeling van garantiegevallen

Indien niet zonder nader onderzoek kan worden vastgesteld of een defect onder garantie valt, heeft Leverancier heeft het recht om te onderzoeken of een defect onder de garantievoorwaarden valt. Indien hieruit blijkt dat het defect niet onder de garantievoorwaarden valt, heeft Leverancier het recht de kosten á € 37,50 voor het onderzoek aan de Afnemer in rekening te brengen. Leverancier is hiertoe alleen gerechtigd indien hij de Afnemer voor onderzoek op deze kosten heeft gewezen. Indien een defect niet onder de garantievoorwaarden valt, maar de Afnemer het Product desondanks wenst te laten repareren, brengt

Leverancier alle kosten die uit de reparatie voortvloeien tegen de gebruikelijke tarieven aan de Afnemer in rekening. Leverancier zal de Afnemer van tevoren een inschatting van de kosten geven.

Artikel 28. Wederverkoop

Wanneer Leverancier Producten verkoopt aan een Afnemer, niet zijnde een eindgebruiker, (hierna: “Handelaar”), is de Handelaar zelf verantwoordelijk voor het afhandelen en oplossen van klachten en defecten in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. De Handelaar heeft in dat geval zelf de verantwoordelijkheid om een klacht of defect te beoordelen en, indien noodzakelijk, een bezoek af te leggen aan de eindgebruiker van het Product. Het staat de Handelaar echter vrij om contact op te nemen met Leverancier voor telefonische ondersteuning. Leverancier is hiertoe echter niet verplicht. Indien onderdelen door Leverancier vervangen moeten worden onder garantie, moeten deze onderdelen door de Handelaar aan Leverancier worden aangeboden ter beoordeling. Gebeurt dit niet, dan worden de onder garantie verstrekte onderdelen in rekening gebracht. De aan garantie onderhevige onderdelen worden naar de Handelaar gestuurd, zodat reparatie kan plaatsvinden. De technische dienst van Leverancier kan op verzoek worden ingeschakeld bij de afhandeling van klachten en defecten, alsmede het verrichten van reparatiewerkzaamheden. Hiervoor gelden de gebruikelijke tarieven van Leverancier. 

 

Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 11060419.

Webwinkels:

maxima.com
www.horecawebshop.com